هدف این پروژه جمع آوری یک فیلم با نام تجاری SUBARU است.

که رقابتی است میان، تمامی افرادی که کلمه ی سوبارو را به تصویر یا فیلم می کشند و پیوند میدهند .

 

سوبارو

 

 

TPL_BACKTOTOP