تولید وسیله نقلیه با توجه به محیط زیست

ساخت خودرو نیاز به انرژی و منابع فوق العاده ای دارد. سوبارو معتقد است كه كاهش تأثیرات زیست محیطی در حین ساخت وسایل نقلیه ، تنها وظیفه سازندگان وسایل نقلیه است.

TPL_BACKTOTOP